Política de privacitat

1. Confidencialitat

L’Associació Llars de Criança es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.

2. Dades personals obtingudes a través de formularis

Quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament l’Associació Llars de Criança al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’hi indiquin. L’Associació Llars de Criança incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer i ho comunicarà degudament a l’Agència de Protecció de Dades. L’usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili de l’Associació.

3. Notificació de Canvis

La present Política sobre Tractament de Dades Personals podrà ser modificada pel Lloc Web en qualsevol moment i s’entendrà vigent a partir d’aquest moment. En aquest cas, s’inclourà la política revisada en el Lloc Web.

4. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

L’usuari té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades o oposar-se al tractament de les seves dades personals, comunicant-ho per escrit a l’Associació Llars de Criança, Raquel Pastor, a —— Barcelona, Espanya, adjuntant una fotocòpia del seu DNI per ambdues cares, la petició en què es concreta la seva sol·licitud, datada i signada, així com el seu domicili a efectes de notificacions.

5. Enllaços al web llarsdecrianca.cat

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca de l’Associació Llars de Criança, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es faci referència. Queda expressament prohibida la utilització de la tècnica del framing a l’establiment de vincles amb el lloc web. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment previ i exprés de l’Associació Llars de Criança.