Mesures econòmiques, laborals i fiscals de suport a autònoms en relació a la crisi per la Covid19

Actualització a 30 d’abril de 2020

En base a les notes informatives rebudes de FACTO Assessors, SCCL i les respostes que hem obtingut de les consultes realitzades, fem un resum de les mesures econòmiques, laborals i fiscals de suport a autònoms a les quals ens podem acollir les mares/pares de dia, sempre i quan estiguem donades d’alta en el règim d’autònoms amb anterioritat al Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat

• Les mares/pares de dia donades d’alta del règim d’autònoms en l’epígraf d’activitat 82.6 -personal docent d’altres ensenyaments- poden sol·licitar directament l’ajut, sense haver de demostrar la disminució dels seus ingressos. Segons ens ha comunicat Facto, aquest epígraf d’activitat es correspon amb les activitats d’ensenyament que han estat suspeses pel Reial Decret 463/2020. Si esteu donades d’alta en un altra epígraf, reviseu que sigui una activitat inclosa dins les activitats suspeses pel Reial Decret 463/2020. Si no està inclosa podeu accedir a l’ajut si demostreu que els vostres ingressos han disminuït un 75% respecte a la mitjana de l’últim
semestre.
• Cal estar al corrent de les quotes de la Seguretat Social, o ingressar el
deute pendent en el termini de 30 dies a partir de la sol·licitud.
• Aquesta prestació no és incompatible amb la bonificació de la tarifa
plana de la quota d’autònoms.
• Aquesta prestació és incompatible amb l’ajut establert per la
Generalitat de Catalunya.
• Quantia: 70% de la base de cotització (mitjana dels últims 12 mesos, o
base mínima si no es reuneixen 12 mesos previs). En el cas de base
mínima la quantia serà aproximadament de 650€.
• La prestació tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma. Això significa que si l’estat d’alarma es prorroga posteriorment al 15 d’abril, tindrà una durada de fins al 30 d’abril (mes i mig de prestació) o si es prorroga fins a principis del mes de maig, la durada serà fins al 30 de maig (dos mesos i mig de prestació).
• La prestació ja es pot demanar. La tramiten les mútues col·laboradores de la Seguretat Social via online. El termini de presentació de la sol·licitud és fins el dia 14 d’abril (possiblement s’allargarà fins el 30 d’abril ja que s’ha ampliat l’estat d’alarma). Per saber quina mútua em correspon cal consultar-ho al document d’alta d’autònom (TA.0521-1). Cal que cada mare/pare de dia que vulgui accedir a la prestació es posi en contacte amb la mútua que li correspongui. Actualment cada mútua està demanant documents diferents, s’està habilitant el procediment. Caldrà fer una declaració jurada conforme es compleix amb els requisits. És molt important no donar-se de baixa de la quota d’autònom. Mentre duri la prestació, la mútua serà qui cotitzarà per l’autònom i per tant les mares/pares de dia no haurem de pagar la quota d’autònom. Les mútues són les responsables de resoldre les sol·licituds, en un termini màxim de 30 dies.

Prestació econòmica per a persones treballadores autònomes del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

• El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2000€ per a les persones treballadores autònomes, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, sempre que figurin d’alta en les activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.
• Per accedir a l’ajut les mares/pares de dia han d’estar donades d’alta
d’autònoms
en un epígraf d’activitat de les que s’ha decretat el tancament. En el nostre cas, epígraf 82.6 -personal docent d’altres ensenyaments- segons FACTO Assessors, SCCL, estaria inclòs.
• Caldrà acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en
comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas d’antiguitat
en el règim d’autònoms inferior a un any, la comparació es farà amb la
mitjana de facturació mensual des de l’alta al RETA. Encara estem esperant resposta al dubte de com podrem acreditar aquest punt donat que nosaltres cobrem per avançat i per tant notarem la pèrdua d’ingressos a partir del mes d’abril.
• L’ajut es podrà demanar a partir de l’1 d’abril de 2020, telemàticament,
a través d’un enllaç que encara no està disponible.
• L’ajut serà en un únic pagament de màxim 2000€.
• L’import es decidirà amb la documentació acreditativa de les pèrdues
econòmiques presentant els documents oficials que ho demostrin. La
documentació es concretarà en les instruccions de la petició (encara no se saben).
• Aquest ajut és incompatible amb l’ajut de l’estat espanyol.
• El termini per sol·licitar els ajuts és del 6 d’abril al 5 de maig de 2020.
• Per a més informació i dubtes: Telèfon 93 228 57 57 o e-mail
treballautònom.tsf@gencat.cat.

Ajornament de deutes tributaris

L’Agència Tributària ha establert un ajornament en la presentació dels impostos així com un ajornament de deutes tributaris. Permet un ajornament de deutes tributaris, però no un ajornament en la presentació dels impostos. En el nostre cas, estem obligades a presentar, abans del 20 d’abril de 2020, el model 130 de l’IRPF corresponent a l’activitat del primer trimestre de 2020. Si el resultat és a pagar, podem demanar un ajornament del deute de fins a 6 mesos, els primers tres mesos no hi haurà interessos, però a partir del tercer mes sí. L’Agència Tributària ha establert un procediment per sol·licitar l’ajornament del deute.

Dret a percepció del bo social d’electricitat

L’Article 28 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, estableix el dret a
percebre un bo social d’electricitat per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19. El bo social d’electricitat és un descompte d’un 25% a la factura d’electricitat per consumidors vulnerables que compleixin uns requisits. Els requisits per accedir a aquest bo social són:
• Que el titular del contracte o una altra persona de la unitat familiar
sigui un treballador autònom que hagi cessat la seva activitat o hagi
vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19.

• Tenir contractat amb una comercialitzadora d’energia elèctrica de
referència el preu voluntari pel petit consumidor (PVPC) (no totes les
companyies d’electricitat compleixen aquest requisit, per exemple no
és vàlid per Som energia o altres companyies petites).
• Potència contractada igual o inferior a 10kW.
• Complir amb uns requisits personals, familiars i de renta:
§ Si no hi ha menors a la unitat familiar: els ingressos que
apareixen a la declaració de la renda de la unitat familiar han
de ser inferiors o iguals a 18.799€
§ Si hi ha un menor a la unitat familiar: els ingressos que
apareixen a la declaració de la renda de la unitat familiar han
de ser inferiors o iguals a 22.259€
§ Si hi ha dos menors o més a la unitat familiar: els ingressos que
apareixen a la declaració de la renda de la unitat familiar han
de ser inferiors o iguals a 26.318€
La sol·licitud s’ha de realitzar directament a la comercialitzadora d’electricitat que tingueu contractada. Aquí trobareu tota la informació detallada.

Prestació d’urgència per a subministraments bàsics

• El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa
un ajut, de 200€, per facilitar l’adquisició de productes d’alimentació,
farmàcia i altres subministraments bàsics a les famílies que s’han vist
afectades per una reducció d’ingressos com a conseqüència de la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.
• La persona sol·licitant és el treballador autònom (mares/pares de dia)
que han hagut de suspendre l’activitat o han vist reduïda la seva
activitat econòmica.

• Per accedir a l’ajut, cal:
§ Ser major d’edat.
§ Està empadronat i residir legalment a un municipi de
Catalunya.
§ Tenir familiars a càrrec que convisquin amb la persona
sol·licitant.

Per a més informació