Mesures econòmiques, laborals i fiscals de suport a autònoms

NOTA INFORMATIVA SOBRE LES MESURES ECONÒMIQUES, LABORALS I FISCALS DE SUPORT A AUTÒNOMS EN RELACIÓ A LA CRISIS PEL CORONAVIRUS COVID19

Actualitzat a 27/03/2020 per Llars de Criança

En base a les notes informatives rebudes de FACTO Assessors, SCCL i les respostes que hem obtingut de les consultes realitzades, us fem un resum de les mesures econòmiques, laborals i fiscals de suport a autònoms a les quals ens podem acollir les mares/pares de dia, sempre i quan estiguem donades d’alta en el règim d’autònoms amb anterioritat al Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març: 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

Les mares/pares de dia donades d’alta del règim d’autònoms en l’epígraf d’activitat 82.6: personal docent d’altres ensenyaments, poden sol·licitar directament l’ajut, sense haver de demostrar la disminució dels seus ingressos.

Segons ens ha comunicat Facto, aquest epígraf d’activitat es correspon amb les activitats d’ensenyament que han estat suspeses pel Reial Decret 463/2020. Si esteu donades d’alta en un altra epígraf, reviseu que sigui una activitat inclosa dins les activitats suspeses pel Reial Decret 463/2020. Si no està inclosa podeu accedir a l’ajut si demostreu que els vostres ingressos han disminuït un 75% respecte a la mitjana de l’últim semestre.

Cal estar al corrent de les quotes de la Seguretat Social, o ingressar el deute pendent en el termini de 30 dies a partir de la sol·licitud. 

Aquesta prestació no és incompatible amb la bonificació de la tarifa plana de la quota d’autònoms

A priori aquesta prestació no sembla incompatible amb l’ajut establert per la Generalitat de Catalunya, però estem pendents de confirmació definitiva. 

Quantia: 70% de la base de cotització (mitjana dels últims 12 mesos, o base mínima si no es reuneixen 12 mesos previs). En el cas de base mínima la quantia serà d’aproximadament 650€. 

La prestació tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma. Això significa que si l’estat d’alarma es prorroga posteriorment al 15 d’abril, tindrà una durada de fins al 30 d’abril (mes i mig de prestació) o si es prorroga fins a principis del mes de maig, la durada serà fins al 30 de maig (dos mesos i mig de prestació).

La prestació ja es pot demanar. La tramiten les mútues col·laboradores de la Seguretat Social via online. El termini de presentació de la sol·licitud és fins el dia 14 d’abril (possiblement s’allargarà fins el 30 d’abril ja que s’ha ampliat l’estat d’alarma) 

Per saber quina mútua em correspon cal consultar-ho al document d’alta d’autònom (TA.0521-1). Cal que cada mare/pare de dia que vulgui accedir a la prestació es posi en contacte amb la mútua que li correspongui. Actualment cada mútua està demanant documents diferents, s’està habilitant el procediment. Caldrà fer una declaració jurada conforme es compleix amb els requisits. És molt important no donar-se de baixa de la quota d’autònom. Mentre duri la prestació, la mútua serà qui cotitzarà per l’autònom i per tant les mares/pares de dia no haurem de pagar la quota d’autònom. Les mútues són les responsables de resoldre les sol·licituds, en un termini màxim de 30 dies. 

PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DEL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: 

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2000€ per a les persones treballadores autònomes, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, sempre que figurin d’alta en les activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. 

Per accedir a l’ajut les mares/pares de dia han d’estar donades d’alta d’autònoms en un epígraf d’activitat de les que s’ha decretat el tancament. En el nostre cas, epígraf 82.6: Personal docent d’altres ensenyaments, segons FACTO Assessors, SCCL, estaria inclòs.

Caldrà acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas d’antiguitat en el règim d’autònoms inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de facturació mensual des de l’alta al RETA. Encara estem esperant resposta al dubte de com podrem acreditar aquest punt donat que nosaltres cobrem per avançat i per tant notarem la pèrdua d’ingressos a partir del mes d’abril. 

L’ajut es podrà demanar a partir de l’1 d’abril de 2020, telemàticament, a través d’un enllaç que encara no està disponible. 

L’ajut serà en un únic pagament de màxim 2000€. 

L’import es decidirà amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques presentant els documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició (encara no se saben).

Per a més informació i dubtes: telèfon 93 228 57 57 o e-mail treballautònom.tsf@gencat.cat 

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

L’Agència tributària permet un ajornament de deutes tributaris, però no un ajornament en la presentació dels impostos. En el nostre cas, estem obligades a presentar, abans del 20 d’abril de 2020, el model 130 de l’IRPF corresponent a l’activitat del primer trimestre de 2020. Si el resultat és a pagar, podem demanar un ajornament del deute de fins a 6 mesos, els primers tres mesos no hi haurà interessos, però a partir del tercer mes sí.

L’Agència tributària ha establert un procediment per sol·licitar l’aplaçament del deute.

PER A MÉS INFORMACIÓ

https://ateneucoopvor.org/mesures_covid-19/ 

https://barcelonactiva.barcelona/covid19/ca/ A Barcelona Activa han habilitat un call center al telèfon 900 533 175 de dilluns a divendres de 9 a 18h

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva- prestacion-extraordinaria-para-autonomos/ 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes- afectades-coronavirus/