Paper de l’adult en la llar de criança

Per nosaltres està molt clar que la qualitat de l’acompanyament cap als infants i les seves famílies depèn del creixement personal de l’adult que acompanya.

Sentim que el paper dels educadors té a veure amb acompañar amorosament els processos devida de cadascun dels infants, atenent les seves necessitats i el seu sentir de manera particular. A través de l’escolta activa i amb una mirada de confiança, l’educador ha d’acompanyar als infants aportant seguretat i contenció, possibilitant als nens i nenes cercar noves descobertes i caminar cap a una major autonomia.

En el paper de l’acompanyant/educadora té una gran importància pensar, crear i dissenyar els espais, tant interiors com exteriors, que s’ofereixen als infants a l’escola. La cerca i selecció dels materials que corresponguin i tinguin en compte les necessitats evolutives i de desenvolupament dels infants en aquesta franja d’edat.

Planificar els temps per a que tinguin en compte el joc lliure i autònom de l’infant, i alhora, l’atenció individualitzada de cadascun d’ells.
Però sobretot, tenim un paper molt important en la relació amb les famílies i en el seu acompanyament. Com a professionals hem de ser capaçes de qüestionar-nos el dia a dia, plantejar hipòtesis, observar i aprendre conjuntament.

En aquest aspecte també entraria parlar d’anar documentant cada cert temps amb petites reflexions individuals. La documentació pedagogia és per l’educadora una eina molt important: ajuda a revisar, millorar, repensar… tot el que té a veure amb l’acció pedagògica de l’acompanyament.

OBSERVACIÓ I SEGUIMENT DE L’INFANT


Pel seguiment i observació de l’infant sentim important saber d’on ve l’infant, conèixer els aspectes importants sobre la seva història de vida abans d’arribar a la llar de criança.

A les llars de criança, considerem que l’observació dels processos evolutius, emocionals i afectius d’ensenyament–aprenentatge els concretem i treballem en base d’una observació i avaluació sistemàtica que es concreta en una observació de cada infant.
Aquest procés, que es realitza conjuntament amb les famílies, fa que s’estigui atent a les diferents manifestacions dels infants a fi que cerquem les millors condicions que afavoreixin el seu benestar tant físic com psíquic, per tal d’ajudar a desenvolupar les seves capacitats de coneixements, percepcions i adaptació a l’entorn social i afectiu.


Entenem que l’observació crea un vincle empàtic que serveix de base per a la relació càlida entre l’infant i l’educadora/acompanyant.

Les experiències les recollim amb imatges i ens possibilitaran dur a terme una anàlisi, una avaluació continuada de cada infant, de la qualitat de les propostes realitzades i de l’actitud de l’educadora.

Alhora ens permeten poder compartir la nostra feina amb immediatesa i agilitat amb les famílies.

Imatges llar de criança MENUDETS, BCN

Imatge portada, llar de criança EL BOSQUE GULUBÚ, TARRAGONA