Requisits per a ser mare/pare de dia

Per ser sòcia mare/pare de dia de la nostra associació Llars de Criança cal reunir uns requisits personals, condicions i compromisos.

Quins són els requisits per a ser pare/mare de dia?

 • Posseir una de les següents titulacions (o estar en procés d’obtenir-la): Tècnic Educació Infantil, Magisteri, Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Educació Social (amb experiència amb infants).
 • Curs d’iniciació per a mares/pares de dia de Llars de criança.
 • Formació en pedagogies afins, 20 hores com a mínim.
 • Pràctiques en llars de criança i la reflexió corresponent, 60 hores.
 • Curs de primers auxilis per nadons i infants petits (recomanem el de la CREU ROJA), amb teoria i pràctica, 22 hores com a mínim.
 • Certificat de manipulació d’aliments.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual negatiu.
 • Entrevista personal i visita a la LLar.

Quines són les condicions i compromisos per ser pare/mare de dia?

 • Treballar a la pròpia llar.
 • Atendre 4 infants com a màxim (en casos excepcionals, màxim 5 infants).
 • L’estada de cada infant a la llar ha de ser de màxim 8 hores.
 • Treballar amb infants un màxim de 8 hores.
 • En el cas de que la llar de criança sigui compartida per dos mares/pares de dia, es poden acollir simultàniament un màxim de 8 infants.
 • Comprometre’s a participar en les sessions de treball grupal (supervisions) i a fer formació continuada.

Així mateix, cal tenir en compte que els espais dels habitatges propis de les mares/pares de dia on es desenvolupi el servei, les llars de criança, hauran de complir determinats requisits.

No obstant, com que actualment la Generalitat de Catalunya està treballant en l’elaboració del Decret regulador dels serveis de criança a la llar per a la petita infància, considerem oportú restar a l’espera de la definició d’aquests requisits fins que s’aprovi definitivament el Decret.