Les Llars associades

Si busques una llar de criança per la teu infant amb el segell de qualitat de l’Associació, pots trobar a continuació, distribuïdes per xarxes territorials, totes les llars amb les dades de cadascuna i així podràs fer-te una primera idea dels seus principals trets característics alhora que hi podràs contactar directament per mantenir una entrevista.

Xarxes territorials

Les llars de criança de la nostra Associació estan organitzades per xarxes territorials, el que permet enllaçar les mares/pares de dia i els seus projectes dins el seu territori, creant vincles de proximitat i afavorint resoldre les necessitats de cada llar del territori de forma propera i personalitzada.

Tenen les següents funcions:

  • Oferir espais de trobada i d’intercanvi d’experiències, suport mutu i col·laboració per compartir el dia a dia.
  • Arribar a acords relatius a tarifes de preus, participació en activitats del territori, vacances, substitucions…
  • Escollir una mare/pare de dia referent que representa la xarxa territorial davant l’Associació i participa en la Junta.
  • Escollir una mare/pare de dia que acull les noves mares/pares de dia del territori que formen part a l’Associació.

Les xarxes territorials de l’Associació, però, no estan soles, compten amb tot el suport de l’Associació en forma de:

  • Sessions de supervisió grupals.
  • Sessions d’acompanyament professional.
  • Formació.
  • Tallers i acompanyament per a les famílies de cada xarxa.

Si tens un projecte de mare de dia o vols iniciar-te en aquesta professió, pots dirigir-te en aquest apartat de la nostra web, per a més informació.